About Us ⌂ Back to Homepage

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Preambul: Incepand cu data de 25.05.2018, la nivelul statelor member UE, intra in vigoare Regulamentul GDPR (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Reglementarile acestui Regulament sunt instituite pentru o mai buna respectare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, in special dreptul la protectia datelor cu caracter personal.

Societatea Diplomat Media Events utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare. Angajații companiei sunt obligați să respecte prezenta politică privind confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal, precum și confidențialitatea oricăror informații ce țin de activitatea desfășurată. Societatea Diplomat Media Events a adoptat toate masurile tehnice organizatorice necesare pentru protectia datelor cu caracter personal puse la dispozitie de utilizatorii site-ului impotriva: distrugerii accidentale ori ilicite, impotriva pierderii sau deteriorarii accidentale şi impotriva stocarii, prelucrarii, accesarii ori divulgarii ilicite a acestor date.

SCOPURILE COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Diplomat Media Events prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri: a) Pentru realizarea obiectului contractelor comerciale și în legătură cu gestionarea acestora ; b) în legătură cu o obligație legală a Societății rezultata din lege sau ordin al unei autorități publice. c) in scop de marketing, pentru informare si promovarea acțiunilor Societății Diplomat Media Events în concordanță cu obiectul său de activitate.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către Diplomat Media Events este : - art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract"; - art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului" ; - interesul legitim al Societății cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Diplomat Media Events garantează că datele cu caracter personal colectate vor fi :

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate, echitate şi transparenţă");
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");
d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate");
e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate ("limitări legate de stocare");
f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate").

CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE de Diplomat Media Events sunt urmatoarele: nume, prenume, funcție, adresă de email, telefon, adresa de corspondenta.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- autorități publice
- furnizori ai Societății Diplomat Media Events;
- consultanți externi;

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Dreptul de informare și dreptul de acces Persoana vizată are dreptul de a obţine la cere și în mod gratuit, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate,
acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.


Dreptul la rectificare Persoana vizată are dreptul de a obţine fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") Persoana vizată are dreptul de a obţine ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; c) persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării; d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

Dreptul la restricţionarea prelucrării Persoana vizată are dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract şi prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opoziţie În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu character personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care
prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Pentru exercitarea oricarui drept mentionat mai sus, persoana vizata se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin email la adresa office@thediplomat.ro.

RETRAGEREA CONSIMTAMÂNTULUI

Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru.


 

Connect

Subscribe to Outsourcing-Today free Newsletters to find the latest news and events.
Subscribe to Outsourcing-Today Daily Info on Facebook.
Subscribe to Outsourcing-TodayDaily Info on LinkedIn.
Subscribe to Outsourcing-Today Daily Info on Twitter.
Latest News  
 
about us | newsletter | contact | members area | GDPR policy
Copyright © 2015 by Diplomat Media Events Design by Diplomat Media Events